Privacyverklaring

Privacy­verklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in de tekst van deze privacyverklaring.

Gegevens verzamelen op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De websitebeheerders verwerken de gegevens van deze website. Hun contactgegevens zijn te vinden in het gedeelte “Informatie over de verantwoordelijke partij” in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden gegevens verzameld doordat u die aan ons verstrekt. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die u op een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming via onze IT-systemen verzameld wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop de internetpagina opgeroepen is). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

De gegevens worden deels verzameld om te garanderen dat de website foutloos werkt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gedrag als gebruiker te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht te verzoeken dat deze gegevens gecorrigeerd of gewist worden. Indien u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Bovendien heeft u het recht, onder bepaalde omstandigheden, te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hiervoor en voor verdere vragen oven gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en hulpprogramma's van derden­

Tijdens een bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt met name via zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s is te vinden in de onderstaande privacyverklaring.

2. Hosting

We hosten de content van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website verzameld worden, worden opgeslagen op de servers van de host(s). Denk daarbij met name aan IP-adressen, contactverzoeken, metadata, communicatiegegevens, contactgegevens, naam, toegang tot websites en andere gegevens die via een website gegenereerd worden.

Het extern hosten gebeurt met als doel om contracten met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG) en in het belang van het veilig, snel en efficiënt leveren van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG). Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) voor zover de toestemming voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Onze host(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover nodig om aan zijn/hun contractuele verplichtingen te voldoen en onze instructies wat betreft dergelijke gegevens opvolgen.

Wij maken gebruik van de volgende host(s):

gn2 GmbH
Hahnweg 61a
96450 Coburg

Het verwerken van bestelgegevens

Voor het gebruik van de bovengenoemde dienst hebben we een overeenkomst gesloten over het verwerken van bestellingen (Vertrag über Auftragsverarbeitung, ofwel AVV). Dit is een overeenkomst die vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt conform onze instructies en met inachtneming van de AVG.

3. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie­

Gegevensbescherming

De beheerder van deze internetpagina’s neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, dan worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we die gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gedaan wordt.

Houd er rekening mee dat gegevens overdragen via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s kan inhouden. De gegevens volledig beschermen tegen toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke partij voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Wilhelm Lang GmbH & Co. Kg
Industriestraße 8
36137 Großenlüder

Telefoonnummer: +49664869300
E-Mail: kontakt@langgroup.de

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslissingen neemt omtrent de doelstellingen en middelen over het verwerken van persoonsgegevens (zoals onder andere namen en e-mailadressen).

Bewaartermijn

Als in dit privacybeleid geen specifieke bewaartermijn wordt genoemd, dan blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor het verwerken van de gegevens niet langer van toepassing is. Indien u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen volgens de belasting- of handelswetgeving). In het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke grondslagen van de gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en/of op basis van Art. 9, lid 2, lit. a van de AVG wanneer er speciale gegevenscategorieën worden verwerkt conform Art. 9, lid 1 van de AVG. In geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens aan derde landen, vindt de gegevensverwerking eveneens plaats op basis van Art. 49, lid 1, lit. a van de AVG. Als u toestemming heeft gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting), vindt de gegevensverwerking bovendien plaats op basis van § § 25, lid 1 van de TTDSG. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Indien uw gegevens nodig zijn voor het nakomen van contracten of voor het doorvoeren van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. Indien uw gegevens daarnaast nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze op basis van Art. 6, lid 1, lit. c van de AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op basis van onze rechtmatige belangen conform Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. Informatie over de relevante wettelijke grondslagen in elk afzonderlijk geval vindt u in de volgende paragrafen van deze privacyverklaring.

Privacy­functionaris

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Wilhelm Lang GmbH & Co. KG
Christian Bill
Industriestraße 8
36137 Großenlüder

Telefoonnummer: +496648690
E-Mail: datenschutz@technolit.de

Ontvanger van persoonlijke gegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe instanties. Deels is het ook nodig om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe instanties. We geven persoonlijke gegevens alleen door aan externe instanties als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. doorgeven van gegevens aan de belastingdienst), als we een gerechtvaardigd belang hebben bij het doorgeven van gegevens conform Art. 6 par. 1 lit. f AVG of als een andere rechtsgrondslag het doorgeven van gegevens toestaat. Wanneer we verwerkers gebruiken, geven we de persoonlijke gegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Uw toestemming voor het verwerken van gegevens intrekken

Veel bewerkingen om gegevens te verwerken mogen alleen uitgevoerd worden met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevens die verwerkt zijn totdat u uw toestemming ingetrokken heeft, blijft ongewijzigd.

Recht op verzet tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen zoals gerichte reclame (Art. 21 van de AVG)

WANNEER DE GEGEVENSVERWERKING PLAATSVINDT OP BASIS VAN ARTIKEL 6, LID 1. LIT. E OF F VAN DE AVG, DAN HEEFT U HET RECHT U OP ELK GEWENST MOMENT, VANWEGE UW BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, TE VERZETTEN TEGEN HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING DIE GESTOELD IS OP DEZE BEPALINGEN. DE WETTELIJKE GRONDSLAG WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING. WANNEER U HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, DAN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET VERWEZENLIJKEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN EEN RECHT IN RECHTE (BEZWAAR CONFORM ART. 21, LID 1 VAN DE AVG).

WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT VOOR GERICHTE RECLAME, DAN HEEFT U HET RECHT ZICH OP ELK GEWENST MOMENT TE VERZETTEN TEGEN DIE VERWERKING MET DERGELIJKE RECLAME ALS DOEL. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER GELINKT AAN DERGELIJKE GERICHTE RECLAME. WANNEER U HET RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, DAN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT MET DIRECTE RECLAME ALS DOEL (BEZWAAR CONFORM ARTIKEL 21, LID 2 VAN DE AVG).

Het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de provincie waarin u woont, in de plaats waar u werkt of in de plaats waar de vermeende schending plaatsvond. Het recht een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere bestuursrechtelijke middelen of rechtsmiddelen.

Recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een contract van ons of van een derde te ontvangen in een gangbaar machinaal leesbaar formaat. Wilt u een rechtstreekse overdracht van gegevens aanvragen bij een andere verantwoordelijke, dan kan dat alleen voor zover dat technisch gezien mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

Volgens de geldige wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst, de ontvanger, het doel waarvoor de gegevens verwerkt worden en – indien nodig – recht op het corrigeren of wissen van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. In de volgende gevallen bestaat het recht op beperking van de verwerking:

 • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens bestrijdt, dan hebben we doorgaans tijd nodig om dat te verifiëren. Tijdens het verifiëren heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Is of was de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig, dan kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft deze wel nodig voor het verwezenlijken, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte, dan heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in plaats van verwijdering.
 • Dient u bezwaar in krachtens Art. 21, lid 1 van de AVG, dan moeten uw belangen en die van ons tegen elkaar afgewogen worden. Zolang niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, dan mogen deze gegevens - met uitzondering van het opslaan daarvan - alleen verwerkt worden met uw toestemming of voor het verwezenlijken, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte of voor het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of voor een zwaarwegend publiek belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen – zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt – maakt deze website gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen doordat de adresbalk van de browser verandert van "http://" naar "https://" en doordat het vergrendelsymbool in uw browserbalk verschijnt.

Als de SSL- of TLS-versleuteling ingeschakeld is, dan kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden gelezen worden.

Verzet tegen reclamemails

Hier wordt verzet aangetekend tegen het gebruik van de gepubliceerde informatie in het kader van de contactinformatie via het impressum met betrekking tot niet uitdrukkelijk gevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de internetpagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toezenden van reclamemateriaal, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

4. Gegevens verzamelen op deze website

Instemming met Usercentrics

Deze website gebruikt de consent-technologie van Usercentrics om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om deze te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Duitsland, website: https://usercentrics.com/de/ (hierna te noemen "Usercentrics").

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende persoonlijke gegevens doorgegeven aan Usercentrics:

 • Uw toestemming(en) of het intrekken van uw toestemming(en)
 • Uw IP-adres
 • Informatie over uw browser
 • Informatie over uw eindapparaat
 • Tijdstip van uw bezoek aan de website
 • Geolocatie

Bovendien slaat Usercentrics een cookie op in uw browser om de door u gegeven toestemmingen of de intrekking ervan te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, u zelf de Usercentrics-cookie verwijdert of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. De verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.

Usercentrics wordt gebruikt om de wettelijk voorgeschreven toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik van bepaalde technologieën. De wettelijke grondslag hiervoor is Art. 6, lid 1, lit. c AVG.

Het verwerken van bestelgegevens

Voor het gebruik van de bovengenoemde dienst hebben we een overeenkomst gesloten over het verwerken van bestellingen (Vertrag über Auftragsverarbeitung, ofwel AVV). Dit is een overeenkomst die vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat de aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt conform onze instructies en met inachtneming van de AVG.

Serverlogbestanden

De provider van de internetpagina’s verzamelt informatie automatisch en slaat die op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser ons automatisch stuurt. Dat omvat:

 • Browsertype en browserversie
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • De referrer-URL
 • De hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen
 • Het tijdstip van de serveroproep
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met die van andere informatiebronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De websitebeheerder heeft rechtmatig belang bij een technisch foutloze en geoptimaliseerde website. Daartoe worden de serverlogbestanden verzameld.

Verzoeken per e-mail, telefoon of fax

Neemt u via e-mail, telefoon of fax contact met ons op, dan wordt uw verzoek inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons verwerkt en opgeslagen met als doel uw verzoek te kunnen verwerken. Deze informatie wordt zonder uw toestemming niet gedeeld.

Als uw verzoek betrekking heeft op het nakomen van een contract of noodzakelijk is in het kader van precontractuele maatregelen, dan worden deze gegevens verwerkt op basis van Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG. In alle overige gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang wat betreft de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG) of op uw verzoek (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) voor zover deze toestemming gevraagd is. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De informatie die u ons via het contactverzoek heeft verstrekt, blijft bij ons totdat u ons vraagt die te verwijderen, totdat u uw toestemming voor het bewaren ervan intrekt of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer geldig is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek afgewerkt is). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager

We maken gebruik van de Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we instrumenten m.b.t. tracking of statistiek en andere technologieën in onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert zelf geen analyses uit. Het dient uitsluitend om de via hen geïntegreerde tools te beheren en verder te benutten. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres wat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De websitebeheerder heeft rechtmatig belang bij het snel en ongecompliceerd integreren en beheren van de verschillende tools op die website. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) voor zover de toestemming voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

De onderneming beschikt over een certificering volgens het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van Europese gegevensbeschermingsstandaarden bij gegevensverwerking in de VS moet garanderen. Iedere volgens het DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich ertoe deze gegevensbeschermingsstandaarden te handhaven. Meer informatie hierover ontvangt u van de aanbieder onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de Google Analytics webanalyseservice. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens zoals paginaweergaven, hoe lang bezoekers op de website zijn, de gebruikte besturingssystemen en waar de gebruikers vandaan komen. Deze gegevens worden toegekend aan het apparaat van de gebruiker. Er wordt geen gebruikers-ID toegekend.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Verder maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelleringen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en wordt er tijdens de gegevensanalyse gebruik gemaakt van Machine Learning-technologieën.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee de gebruiker kan herkend kan worden om gebruikersgedrag te analyseren (zoals cookies of device fingerprinting). De informatie die door Google verzameld wordt over het gebruik van deze website wordt meestal doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming conform Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz). Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

De onderneming beschikt over een certificering volgens het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van Europese gegevensbeschermingsstandaarden bij gegevensverwerking in de VS moet garanderen. Iedere volgens het DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich ertoe deze gegevensbeschermingsstandaarden te handhaven. Meer informatie hierover ontvangt u van de aanbieder onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering

Google Analytics IP-anonimisering is geactiveerd. Als gevolg daarvan wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie, of door een ander land dat partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het doorgestuurd wordt naar de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website en om andere aan de website en aan internet gerelateerde services te verlenen aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat uw browser verstrekt aan Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gegevens van gebruikers is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Het verwerken van bestelgegevens

Wij hebben een contract afgesloten met Google voor het verwerken van bestelgegevens, en we voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten wat betreft het gebruik van Google Analytics.

6. Plugins en tools

Verbeterde privacybescherming van YouTube

Deze website voegt video's van YouTube in. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij maken gebruik van YouTube in de verbeterde privacymodus. Volgens YouTube bewerkstelligt deze modus dat YouTube geen informatie van de bezoeker opslaat voordat u de video bekijkt. Gegevens doorgeven aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de verbeterde privacymodus. Dus ongeacht of u een video bekijkt, maakt YouTube verbinding met het netwerk van Google Marketing.

Zodra u een YouTube-video op deze website start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u bezocht geeft. Bent u ingelogd op uw YouTube-account, dan stelt u YouTube in de gelegenheid uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel te koppelen. Dit kunt u voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of gebruikmaken van vergelijkbare herkenningstechnologieën (zoals device fingerprinting). Zo kan YouTube informatie verkrijgen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en om fraude tegen te gaan.

Het kan zijn dat er na het starten van een YouTube-video verdere handelingen om gegevens te verwerken geactiveerd worden waarop wij geen invloed hebben.

Wij maken gebruik van YouTube voor een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Artikel 6, lid 1, lit. f van de AVG. Als om een overeenkomstige toestemming is gevraagd, gebeurt de verwerking uitsluitend op basis van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG en § § 25, lid 1 van de Duitse TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) voor zover de toestemming voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld via device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

De onderneming beschikt over een certificering volgens het EU-US Data Privacy Framework (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die de naleving van Europese gegevensbeschermingsstandaarden bij gegevensverwerking in de VS moet garanderen. Iedere volgens het DPF gecertificeerde onderneming verplicht zich ertoe deze gegevensbeschermingsstandaarden te handhaven. Meer informatie hierover ontvangt u van de aanbieder onder de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

7. Eigen services

Sollicitatiegegevens behandelen

We bieden u de mogelijkheid bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld via e-mail, per post of via het online sollicitatieformulier). Onderstaand informeren we u over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure verzameld worden. We verzekeren u dat het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zal verlopen conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle overige wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens

Stuurt u ons een sollicitatie, dan zullen we uw daaraan gerelateerde persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen in het kader van sollicitatiegesprekken, etc.) verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te beslissen over het aangaan van een dienstverband. De wettelijke grondslag daarvoor is § 26 van de BDSG (Duitse federale privacywetgeving) naar Duits recht (het aangaan van een arbeidsrelatie), Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG (het aangaan van een contract in zijn algemeenheid) en, voor zover u toestemming gegeven heeft, Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG. Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij het verwerken van uw sollicitatie.

Is uw sollicitatie succesvol, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van § 26 van de BDSG (Duitse federale privacywetgeving) en Art. 6, lid 1, lit. b van de AVG met als doel het deze arbeidsrelatie na te komen en die in te voeren in onze gegevensverwerkingssystemen.

Bewaartermijn van de gegevens

Kunnen we u geen baan aanbieden, weigert u een baan of trekt u uw sollicitatie in, dan behouden we ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens bij ons op te slaan op basis van onze rechtmatige belangen (Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG) tot 6 maanden na afloop van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van uw sollicitatie). Daarna worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. Het bewaren dient met name ter bewijsvoering in geval van een rechtszaak. Mocht het nodig blijken dat de gegevens na het verstrijken van de termijn van 6 maanden nog beschikbaar moeten zijn (bijvoorbeeld in geval van een op handen zijnde of aanhangige rechtszaak), dan worden de gegevens pas verwijderd wanneer er geen doel meer is om ze te bewaren.

Langer bewaren kan ook als u daarvoor toestemming gegeven heeft (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG) of als de wettelijke bewaarplicht verwijdering verhindert.

Toevoeging aan de sollicitantenpool

Kunnen we u geen baan aanbieden, dan bestaat in dat geval de mogelijkheid u toe te voegen aan onze sollicitantenpool. In geval van toevoeging worden alle documenten en informatie van de sollicitatie opgenomen in de sollicitantenpool zodat we u kunnen contacteren mocht er een geschikte vacature zijn.

Toevoeging aan de sollicitantenpool gebeurt uitsluitend op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG). Toestemming verlenen is vrijwillig en is niet gerelateerd aan lopende sollicitatieprocedures. De betrokkene kan de toestemming te allen tijde intrekken. In dat geval worden de gegevens die de sollicitantenpool staan onherroepelijk verwijderd mits er geen wettelijke redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens die de sollicitantenpool staan, worden uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is verleend onherroepelijk verwijderd.

Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2024

Gegevensbescherming op social media

Onze aanwezigheid op sociale media

Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende sociale media-sites

Gegevensverwerking via sociale netwerken

We onderhouden op sociale netwerken openbaar toegankelijke profielen. Welke netwerken dat precies zijn, staat hieronder vermeld.

Sociale netwerken zoals Facebook, X, etc. kunnen uw gebruikersgedrag over het algemeen uitgebreid analyseren als u hun website of een website met geïntegreerde sociale media-content (bijvoorbeeld like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Een bezoek aan één van onze sociale media-pagina’s activeert een groot aantal verwerkingen die zijn gerelateerd aan gegevensbescherming. Met name:

Als u bent ingelogd op uw sociale media-account en onze sociale media-pagina bezoekt, dan kan de beheerder van het sociale media-portaal dit bezoek toekennen aan uw gebruikersaccount. Onder bepaalde omstandigheden kunnen uw persoonsgegevens echter ook worden verzamelt als u niet bent ingelogd of als u geen account heeft bij dat specifieke sociale media-portaal. In dat geval worden deze gegevens bijvoorbeeld verzamelt via cookies die op uw apparaat staan opgeslagen of via het vastleggen van uw IP-adres.

Met behulp van de op die manier verzamelde gegevens kunnen de beheerders van de sociale media-portalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op die manier kunt u zowel op als buiten die specifieke sociale media-pagina op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgen. Beschikt u over een account van dat specifieke sociale netwerk, dan kunt u de op interesse gebaseerde advertenties te zien krijgen op alle apparaten waarop u ingelogd bent of was.

Houd er rekening mee dat wij geen inzicht hebben in alle verwerkingsprocessen op sociale media-portalen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen daarom verdere handelingen om gegevens te verwerken worden uitgevoerd door de beheerders van de sociale media-portalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende sociale media-portalen.

Wettelijke grondslag

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op internet te garanderen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6, lid 1, lit. f van de AVG. De analyseprocessen die door de sociale netwerken worden geïnitieerd, kunnen zijn gebaseerd op andere wettelijke grondslagen die moeten worden gespecificeerd door de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld toestemming in de zin van Art. 6, lid 1, lit. a van de AVG).

Verantwoordelijke en het uitoefenen van rechten

Als u één van onze sociale media-pagina’s (bijvoorbeeld op Facebook) bezoekt, dan zijn wij - samen met de beheerder van het sociale media-platform - verantwoordelijk voor de handelingen om gegevens te verwerken die tijdens dit bezoek worden geactiveerd. U kunt uw rechten (informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en klachten) in principe uitoefenen bij zowel ons als bij de beheerder van het sociale media-portaal in kwestie (bijvoorbeeld bij Facebook).

Houd er rekening mee, ondanks de gedeelde verantwoordelijkheid met de beheerder van het sociale media-portaal, dat wij geen volledige invloed hebben op de handelingen om gegevens te verwerken van sociale media-portalen. Onze mogelijkheden zijn grotendeels gebaseerd op het bedrijfsbeleid van de aanbieder in kwestie.

Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons via sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt de gegevens te wissen, u uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of wanneer het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverminderd van kracht.

We hebben geen invloed op de opslagduur van uw gegevens die voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen door de beheerders van sociale netwerken. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerder van het sociale netwerk (of check bijvoorbeeld hun privacybeleid, zie hieronder).

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van de over u opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht op verzet, op gegevensportabiliteit en het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke autoriteit. Verder kunt u verzoeken om correctie, verwijdering en onder bepaalde omstandigheden beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens.

Details over sociale netwerken

XING

We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens is te vinden in het privacybeleid van XING: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn maakt gebruik van advertentiecookies.

Wilt u de advertentiecookies van LinkedIn deactiveren, klik dan op de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa en https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Informatie over hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Laatst bijgewerkt op: 16 januari 2024